Åter till förstasidan


Mer info om Torkils Lilla Samfällighet

 

Som medlem i Torkils Lilla Samfällighet är er fastighet - liksom de övriga tjugoåtta på Torkils väg och Lilla slingan - kollektiva ägare till det gemensamma vatten- och avloppssystemet vi alla är anslutna till.

Härav följer att fortlöpande underhåll och eventuella reparationer av rörledningarna också är husägarnas ansvar, därav bildandet av vår samägda samfällighet*.
Medlemsavgiften är för närvarande 1000 kronor per år och fastighet. Denna utdebitering är främst för att säkra en ekonomisk buffert för eventuella framtida reparationsbehov. Avloppsledningarna är ursprungligen lagda 1961!

Vi vill dock lugna den orolige med att de största och kostsammaste renoveringarna redan är genomförda; 2001 lades alla vatten- och avloppsrör om utmed Torkils väg's jämna husnummer. Det återstående avloppsnätet utmed Torkils väg's ojämna husnummer, samt utmed Lilla Slingans båda sidor åtgärdades under sommaren 2013, genom s.k. relining.

Därmed kan vatten- och avloppssystemet anses åtgärdat.

Dagvattensystemen dvs rören för regnvatten har utsatts för betydligt lägre slitage och har därför ännu inte utgjort anledning för någon akut åtgärd. Men icke desto mindre, bör våra fastigheter ha beredskap om något skulle komma att behöva åtgärdas i framtiden.

Samfälligheten har en årlig sammankomst, årsmötet, till vilket alla fastighetsägare kallas till.
Samfällighetens styrelse utses av årsmötet som också tar ställning till årsavgiftens storlek.

Alla fastighetsägare bör vara beredda att under någon period ta på sig ansvaret för ett uppdrag i styrelsen eller annat uppdrag för våra gemensamma intressen, t.ex. att deltaga i en arbetsgrupp som styrelsen kan komma att utse.

Med vänlig hälsning,
Samfällighetens styrelsen

karta över avlopps- och dagvattenledningar inkl fastighetsbeteckningar